Poniedziałek, 18 czerwiec 2018

Jesteś tutaj

PRAKTYKI Z PROGRAMU ERASMUS+

WYJAZD STUDENTA PB

Przez cały okres praktyk trzeba posiadać status studenta PB. Okres mobilności wlicza się do „kapitału wyjazdowego” przypisanego do danego cyklu studiów. W programie Erasmus+ student otrzymuje możliwość wyjazdu trwającego nie dłużej niż 12 miesięcy na każdym stopniu studiów. To jest właśnie „kapitał wyjazdowy”. Wyjazd na praktykę trwa 2 lub 3 miesiące.

WYJAZD ABSOLWENTA PB

Kandydat musi zostać zrekrutowany na wyjazd w trakcie ostatniego roku studiów i musi zrealizować i ukończyć praktyki w ciągu 12 miesięcy od ukończenia studiów (złożenia egzaminu dyplomowego). Okres mobilności absolwenta wlicza się do „kapitału wyjazdowego” przypisanego do danego cyklu studiów. W programie Erasmus+ student otrzymuje możliwość wyjazdu trwającego nie dłużej niż 12 miesięcy na każdym stopniu studiów. To jest właśnie „kapitał wyjazdowy”. Wyjazd na praktykę trwa 2 lub 3 miesiące. Mobilności absolwentów nie mogą być finansowane z projektu PO WER.

WARUNKI

  • student musi być oficjalnie zarejestrowany na kierunku studiów prowadzącym do otrzymania tytułu licencjata/inżyniera, magistra lub stopnia doktora w PB;
  • praktyka powinna trwać 2 lub 3 miesiące;
  • praktyka musi być związana z kierunkiem studiów;
  • można ją odbyć jako praktykę obowiązkową (przed wyjazdem należy to uzgodnić z opiekunem praktyk na wydziale) lub nieobowiązkową (ale także zaliczoną do dorobku studenta - po powrocie należy skontaktować się z Dziekanatem swojego wydziału);
  • student sam zajmuje się poszukiwaniem pracodawcy, przykładowe oferty znajdują się na stronie BWM;
  • przed wyjazdem na praktykę muszą zostać przygotowane następujące dokumenty FORMULARZE:

- Wniosek dla absolwentów/studentów - praktyka Erasmus+;

- Learning Agreement for Traineeships- before the mobility;

  • zapisy prowadzone są do wyczerpania środków;
  • warunkiem przyznania stypendium jest dostarczenie przez studenta do BWM wniosku- praktyki Erasmus+;
  • następnym wymaganym dokumentem jest Learning Agreement for Traineeships- before the mobility z podpisami wszystkich stron;
  • oryginały podpisanych przez wszystkie strony dokumentów: Wniosek i Learning Agreement for Traineeships należy dostarczyć do BWM co najmniej miesiąc przed planowanym wyjazdem. Przed zebraniem podpisów wypełnione dokumenty proszę wysłać do wstępnego sprawdzenia: m.opacka@pb.edu.pl

GDZIE

Na praktykę można wyjechać do zagranicznego przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non profit albo innej instytucji (muzeum, biblioteka, szpital, jednostka administracji lokalnej lub centralnej itp.).

Nie można odbyć praktyki Erasmus+ w placówce dyplomatycznej swojego kraju, w instytucji unijnej ani w instytucji zarządzającej programami unijnymi.

STYPENDIUM

W programie Erasmus+ są 2 rodzaje stypendiów:
A stypendium główne (wypłacane w EUR) 
B stypendium główne + dodatek socjalny (całość jest wypłacana w PLN z funduszu PO WER)

Prawo do otrzymywania dodatku socjalnego przy wyjeździe na praktyki przysługuje studentom pobierającym stypendium socjalne w PB w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, ze środków którego finansowany jest wyjazd na praktyki. Np. Student wyjeżdża na praktyki ze środków 2016/17. Dodatek socjalny otrzyma pod warunkiem pobierania stypendium socjalnego w PB w roku akademickim 2015/16.

Wyjazd studentów uprawnionych do otrzymywania dodatku socjalnego jest w całości finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego z budżetu PO WER. Stypendium główne i dodatek socjalny będą wypłacane w PLN na wskazane konto bankowe.

Od roku 2016/17 studenci programu Erasmus+, uprawnieni do stypendium socjalnego w PB, będą otrzymywali dodatek do stypendium Erasmus+ w wysokości 847 PLN/mies. z Europejskiego Funduszu Społecznego z budżetu POWER. Od roku 2016/17 możliwy jest jednokrotny wyjazd finansowany z tego budżetu. Kolejne mobilności będą finansowane z budżetu Erasmus+ (zwiększone stypendium w euro) pod warunkiem uzyskania zgody Narodowej Agencji.

 

 

KRAJE

miesięczna stawka
(w euro)

miesięczna stawka
z dodatkiem socjalnym
(w złotych)

miesięczna stawka
dla studentów niepełnosprawnych
(w złotych)

Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia,
Lichtenstein, Norwegia, Szwecja,
Wielka Brytania, Włochy

600

2965

2541

Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Gracja,
Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

500

2541

2118

Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, 
Rumunia, Słowacja, Węgry, FYROM

400

2118

1694

 

 

http://bwm.pb.edu.pl/pl/ep/pro/s/praktyki