Poniedziałek, 27 maj 2019

Jesteś tutaj

Studenckie Warsztaty Urbanistyczne

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Instytut Geografii
(Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej)

Politechnika Rzeszowska
Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury
(Zakład Projektowania Architektonicznego i Grafiki Inżynierskiej)

oraz miesięcznik
„Architektura & Biznes”


 zapraszają na międzyuczelniane

STUDENCKIE WARSZTATY URBANISTYCZNE
Kraków / Rzeszów 2018

OPIS FORMUŁY WARSZTATÓW
Warsztaty dla studentów z Zakładu Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej. Celem będzie połączenie wiedzy i umiejętności studentów gospodarki przestrzennej w zakresie m.in.: pozyskiwania danych przestrzennych, znajomości i analizy dokumentów planistycznych oraz procedur planistycznych z umiejętnościami analitycznoprojektowymi i kreatywnym podejściem studentów architektury i urbanistyki.

CEL WARSZTATÓW
Warsztaty prowadzone będą w formule eksperckiej – przewiduje się spotkania z zaproszonymi do udziału gośćmi: specjalistami z zakresu planowania przestrzennego, architektami, urbanistami, urzędnikami miejskimi itp. Celem prac studialnych, analiz i projektów studenckich będzie wskazanie ciekawych rozwiązań przestrzennych, kształtujących przyjazne i funkcjonalne środowisko miejskie, ze szczególnym uwzględnieniem dobrej jakości przestrzeni publicznej o unikalnym charakterze.

 

ZAKRES DZIAŁAŃ WARSZTATOWYCH
Analiza współczesnych tendencji architektoniczno-urbanistycznych, studialne badania terenowe, analiza urbanistyczna i uwarunkowań planistycznych.

 

WYNIK WARSZTATÓW
W ramach warsztatów, w oparciu o pracę zespołową, planuje się zrealizować następujące zadania projektowe dla wybranego obszaru:
•    opracowanie zawierające m.in.: charakterystykę zadanego obszaru projektowego wraz z kontekstem historycznym, analizę dostępnych dokumentów planistycznych, analizę urbanistyczną oraz szkicową propozycję wytycznych dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
•    koncepcję projektu zagospodarowania (tzw. masaterplan) – rzut i uproszczone
wizualizacje 3d, np. w programie SketchUp
•    po warsztatach planowana jest wystawa prac

Wyniki warsztatów mogą stanowić wkład merytoryczny do prac nad tworzeniem i aktualizacją miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, podstawę do prowadzenia konsultacji społecznych oraz do dalszych działań związanych z zarządzaniem, programowaniem, projektowaniem i realizacją w odniesieniu do wybranego obszaru opracowania.
 

PROPONOWANY CZAS TRWANIA I TERMINY WARSZTATÓW
4 dni w Rzeszowie >>> 24-27.09.2018
4 dni w Krakowie >>> 01-04.10.2018

 

LOKALIZACJA WARSZTATÓW: pomieszczenia Uniwersytetu Pedagogicznego oraz wizyty inwentaryzacyjne w terenie / pomieszczenia Wydziały Architektury PRz oraz wizyty inwentaryzacyjne w terenie