Czwartek, 2 kwiecień 2020

Jesteś tutaj

Regulamin

 1. Definicje
  Organizator – jednostka Politechniki Białostockiej, organizująca Targi Pracy PB w dniu 25 października 2016 roku na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej - Biuro Karier Politechniki Białostockiej, z siedzibą: ul. Zwierzyniecka 6 lok. 1, 2, 15-333 Białystok
  Wystawca – osoba fizyczna lub prawna, która wypełniła formularz zgłoszeniowy targów i zamieściła w nim swoje dane, w celu zaprezentowania ofert (praktyk, staży, pracy dorywczej) w ramach targów
  Pakiet – oferta udziału w targach skierowana do Wystawcy przez Organizatora, z możliwością wyboru usługi, dostosowanej do jego potrzeb.
 2. Warunkiem udziału w targach jest przesłanie przez Wystawcę wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego do dnia 30.09.2016 r. na numer fax 85 746 97 54 lub e-mail: kariera@pb.edu.pl.
 3. Warunkiem uczestnictwa jest otrzymanie e-mailowego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora.
 4. Z uwagi na ograniczoną powierzchnię, o rezerwacji stoiska decyduje kolejność dokonywanych zgłoszeń.
 5. Przesłanie przez firmę karty zgłoszenia jest wiążące i równoznaczne z deklaracją udziału w targach.
 6. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego, Organizator jest zobowiązany do wystawienia faktury proforma i wysłania jej na podany adres e-mail. Po otrzymaniu wpłaty na konto Organizatora, zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą.
 7. Każdy Wystawca jest zobowiązany do przebywania na stoisku w godzinach trwania targów oraz posługiwania się identyfikatorem wydanym przez Organizatora.
 8. Wystawca zobowiązuje się do:
  1. prawidłowej, niepowodującej uszkodzenia lub zabrudzenia, eksploatacji elementów zabudowy stoisk targowych.
  2. pokrycia kosztów czyszczenia i naprawy zabudowy w przypadku stwierdzenia ich trudnego do usunięcia zabrudzenia lub uszkodzenia w trakcie eksploatacji.

  Wszelkie zmiany wybiegające poza pakiet muszą zostać skonsultowane z Organizatorem najpóźniej do 14.10.2016.

 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne wypadki lub uszkodzenia ciała oraz straty, kradzieże lub szkody w imieniu wystawców i gości, powstałe z jakiejkolwiek przyczyny, z wyjątkiem szkód powstałych z winy Organizatora.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy dotyczące danych teleadresowych i treści wpisu do materiałów drukowanych, promocyjnych i reklamowych przesłanych przez Wystawcę.
 11. Odpowiedzialność za oferty pracy, praktyk i staży ponosi Wystawca.

§2 Zobowiązania Organizatora 

 1. Organizator Targów zobowiązuje się do:
  • zrealizowania programu z wybranego przez Wystawcę pakietu;
  • zorganizowanie akcji promocyjnej targów;
  • współpracy z firmami biorącymi udział w targach pracy (publikowanie ofert pracy, organizacja spotkań rekrutacyjnych, warsztatów dla studentów itp. w roku akademickim 2016/2017).

§3 Zobowiązania Wystawców

 1. Wystawca zobowiązuje się do:
  • wystawienia na targach ofert pracy skierowanych do studentów i absolwentów Politechniki Białostockiej;
  • odbioru ( od godziny 8:00) i zwrócenia ( do godziny 16:00) w dniu targów - 25.10.2016 r. stanowiska w stanie nienaruszonym;
  • nadesłania materiałów (logo, wymagane informacje do publikacji – szablon na str. 11) do „Niezbędnika Studenta” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.09.2016. Niedostarczenie materiałów do 30.09.2016 jest jednoznaczne z rezygnacją z publikacji w katalogu.
  • dokonania całości wpłaty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.11.2016 na konto bankowe Politechniki Białostockiej ul. Wiejska 45A, 15 – 351 Białystok, Bank Pekao S.A. Oddział w Białymstoku,
   nr : 30 1240 1154 1111 0000 2148 7604 z dopiskiem „ Targi Pracy PB 2016 + wybrany pakiet”. (Niedotrzymanie terminu płatności wiąże się z wszczęciem procedury windykacyjnej).