Czwartek, 2 kwiecień 2020

Jesteś tutaj

Regulamin

 1. Definicje
  Organizator – jednostka Politechniki Białostockiej, organizująca Targi Pracy w dniu 24 października 2017 roku na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej - Biuro Karier Politechniki Białostockiej, z siedzibą: ul. Zwierzyniecka 6 lok. 1, 2, 15-333 Białystok
  Wystawca – osoba fizyczna lub prawna, która wypełniła formularz zgłoszeniowy targów i zamieściła w nim swoje dane, w celu zaprezentowania ofert (praktyk, staży, pracy wakacyjnej) w ramach targów
  Pakiet – oferta udziału w targach skierowana do Wystawcy przez Organizatora, z możliwością wyboru usługi, dostosowanej do jego potrzeb.
 2. Warunkiem udziału w targach jest przesłanie przez Wystawcę wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego do dnia 29.09.2017 na adres e-mail: kariera@pb.edu.pl.
 3. Warunkiem uczestnictwa jest otrzymanie e-mailowego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora.
 4. Z uwagi na ograniczoną powierzchnię, o rezerwacji stoiska decyduje kolejność dokonywanych zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany numer stoiska bez podania przyczyny.
 5. Przesłanie przez firmę karty zgłoszenia jest wiążące i równoznaczne z deklaracją udziału w targach.
 6. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego, Organizator jest zobowiązany do wystawienia faktury proforma i wysłania jej na podany adres e-mail. Po otrzymaniu wpłaty na konto Organizatora, zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą.
 7. Każdy Wystawca jest zobowiązany do przebywania na stoisku w godzinach trwania targów oraz posługiwania się identyfikatorem wydanym przez Organizatora.
 8. Wystawca zobowiązuje się do:
  1. prawidłowej, niepowodującej uszkodzenia lub zabrudzenia, eksploatacji elementów zabudowy stoisk targowych.
  2. pokrycia kosztów czyszczenia i naprawy zabudowy w przypadku stwierdzenia ich trudnego do usunięcia zabrudzenia lub uszkodzenia w trakcie eksploatacji.
  3. zachowania zasad BHP i PPOŻ w czasie trwania imprezy;
  4. Wszelkie zmiany wybiegające poza pakiet muszą zostać skonsultowane z Organizatorem najpóźniej do 13.10.2017.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne wypadki lub uszkodzenia ciała oraz straty, kradzieże lub szkody w imieniu wystawców i gości, powstałe z jakiejkolwiek przyczyny, z wyjątkiem szkód powstałych z winy Organizatora.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy dotyczące danych teleadresowych i treści wpisu do materiałów drukowanych, promocyjnych i reklamowych przesłanych przez Wystawcę.
 11. Odpowiedzialność za oferty praktyk i staży ponosi Wystawca.

§2 Zobowiązania Organizatora

 1. Organizator Targów zobowiązuje się do:
 • zrealizowania programu z wybranego przez Wystawcę pakietu;
 • zorganizowanie akcji promocyjnej targów;
 • współpracy z firmami biorącymi udział w Targach Pracy (publikowanie ofert, organizacja spotkań rekrutacyjnych, warsztatów dla studentów itp. w roku akademickim 2016/2017);
 • zapewnienia Punktu Pomocy Przedmedycznej w czasie trwania imprezy.

§ 3 Zobowiązania Wystawców

 1. Wystawca zobowiązuje się do:
  • wystawienia na targach ofert pracy skierowanych do studentów i absolwentów;
  • uzupełnienia wszystkich rubryk szablonu strony do publikacji w Niezbędniku Studenta;
  • odbioru (od godziny 8:00) i zwrócenia (do godziny 15:00) w dniu targów - 24.1 .2017 stanowiska w stanie nienaruszonym;
  • nadesłania materiałów (logo, wymagane informacje do publikacji) – do „Niezbędnika Studenta” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.09.2017. Niedostarczenie materiałów do 29.09.2017 jest jednoznaczne z rezygnacją z publikacji w Niezbędniku Studenta.
  • dokonania całości wpłaty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 listopada 2017 na konto bankowe Politechniki Białostockiej, ul. Wiejska 45A, 15 – 351 Białystok,
   Bank Pekao S.A. Oddział w Białymstoku,
   nr konta: 30 1240 1154 1111 0000 2148 7604 z dopiskiem „ Targi Pracy PB 2017 + wybrany pakiet”.

   Niedotrzymanie terminu płatności wiąże się z wszczęciem procedury windykacyjnej.