Czwartek, 2 lipiec 2020

Jesteś tutaj

Regulamin Targów Praktyk i Staży PB

 1. Definicje

  Organizator – jednostka Politechniki Białostockiej, organizująca Targi Praktyk i Staży w dniu 4 kwietnia 2017 roku na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej - Biuro Karier Politechniki Białostockiej, z siedzibą: ul. Zwierzyniecka 6 lok. 1, 2, 15-333 Białystok.
  Wystawca – osoba fizyczna lub prawna, która wypełniła formularz zgłoszeniowy targów i zamieściła w nim swoje dane, w celu zaprezentowania ofert (praktyk, staży, pracy wakacyjnej) w ramach targów.
  Pakiet – oferta udziału w targach skierowana do Wystawcy przez Organizatora, z możliwością wyboru usługi, dostosowanej do jego potrzeb.

 2. Warunkiem udziału w targach jest przesłanie przez Wystawcę wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego do dnia 06.03.2017 na adres e-mail: kariera@pb.edu.pl.

 3. Warunkiem uczestnictwa jest otrzymanie e-mailowego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora.

 4. Z uwagi na ograniczoną powierzchnię, o rezerwacji stoiska decyduje kolejność dokonywanych zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany numer stoiska bez podania przyczyny.

 5. Przesłanie przez firmę karty zgłoszenia jest wiążące i równoznaczne z deklaracją udziału w targach.

 6. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego, Organizator jest zobowiązany do wystawienia faktury proforma i wysłania jej na podany adres e-mail. Po otrzymaniu wpłaty na konto Organizatora, zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą.

 7. Każdy Wystawca jest zobowiązany do przebywania na stoisku w godzinach trwania targów oraz posługiwania się identyfikatorem wydanym przez Organizatora.

 8. Wystawca zobowiązuje się do:

  1. prawidłowej, niepowodującej uszkodzenia lub zabrudzenia, eksploatacji elementów zabudowy stoisk targowych.

  2. pokrycia kosztów czyszczenia i naprawy zabudowy w przypadku stwierdzenia ich trudnego do usunięcia zabrudzenia lub uszkodzenia w trakcie eksploatacji.

  3. zachowania zasad BHP i PPOŻ w czasie trwania imprezy;

  4. Wszelkie zmiany wybiegające poza pakiet muszą zostać skonsultowane z Organizatorem najpóźniej do 24.03.2017.

 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne wypadki lub uszkodzenia ciała oraz straty, kradzieże lub szkody w imieniu wystawców i gości, powstałe z jakiejkolwiek przyczyny, z wyjątkiem szkód powstałych z winy Organizatora.

 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy dotyczące danych teleadresowych i treści wpisu do materiałów drukowanych, promocyjnych i reklamowych przesłanych przez Wystawcę.

 11. Odpowiedzialność za oferty praktyk i staży ponosi Wystawca.

 

§ 2 Zobowiązania Organizatora

 1. Organizator Targów zobowiązuje się do:

  • zrealizowania programu z wybranego przez Wystawcę pakietu;

  • zorganizowanie akcji promocyjnej targów;

  • współpracy z firmami biorącymi udział w targach praktyk i staży (publikowanie ofert, organizacja spotkań rekrutacyjnych, warsztatów dla studentów itp. w roku akademickim 2016/2017);

  • zapewnienia Punktu Pomocy Przedmedycznej w czasie trwania imprezy.

 

§ 3 Zobowiązania Wystawców

 1. Wystawca zobowiązuje się do:

  • wystawienia na targach ofert praktyk, staży skierowanych do studentów i absolwentów;

  • uzupełnienia wszystkich rubryk szablonu strony do publikacji w Przewodniku Praktyk i Staży 2017;

  • odbioru (od godziny 8:00) i zwrócenia (do godziny 15:00) w dniu targów - 04.04.2017 stanowiska w stanie nienaruszonym;

  • nadesłania materiałów (logo, wymagane informacje do publikacji) – do „Przewodnika praktyk i staży 2017” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.03.2017. Niedostarczenie materiałów do 13.03.2017 jest jednoznaczne z rezygnacją z publikacji w Przewodniku.

  • dokonania całości wpłaty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 kwietnia 2017 na konto bankowe Politechniki Białostockiej ul. Wiejska 45A, 15 – 351 Białystok, Bank Pekao S.A. Oddział w Białymstoku, nr : 30 1240 1154 1111 0000 2148 7604 z dopiskiem „ Targi Praktyk i Staży PB 2017 + wybrany pakiet”. (Niedotrzymanie terminu płatności wiąże się z wszczęciem procedury windykacyjnej).